Privacyverklaring

Wij (Engenius bvba) hechten veel waarde aan het beschermen en het respecteren van uw Persoonsgegevens. Uw Persoonsgegevens zullen wij enkel verzamelen, bewaren, verwerken en overdragen overeenkomstig deze Privacyverklaring en de toepasselijke Belgische en Europese privacywet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij wij de volgende principes voor het bewaken van de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens hanteren:

 • wij verzamelen niet meer informatie dan noodzakelijk is;
 • wij gebruiken uw Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de uitdrukkelijk omschreven of wettelijk vastgelegde doeleinden;
 • wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk;
 • wij geven uw Persoonsgegevens enkel door met het oog op de uitdrukkelijk hieronder vermelde doeleinden.

In deze Privacyverklaring zetten wij voor u uiteen hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden we deze verwerken alsook op welke rechtsgronden. Tevens zetten wij uiteen met wie desgevallend uw Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden, wat uw rechten zijn en hoe wij uw Persoonsgegevens beschermen.

Wanneer u met deze Privacyverklaring akkoord gaat, geeft u ons de goedkeuring om uw Persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de bepalingen in dit beleid, zoals hieronder aangegeven.

In deze Privacyverklaring hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 • EER: de Europese Economische Ruimte (= lidstaten van de Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).
 • Persoonsgegevens: alle informatie die rechtstreeks betrekking heeft op u (als betrokkene) of die uw identificatie mogelijk maakt, zoals bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, locatie, enz.

Algemeen

Uw Persoonsgegevens worden verwerkt door Engenius bvba gevestigd te Hendrik van Veldekesingel 150/6, 3500 Hasselt en ingeschreven in het KBO met nr. 0679.607.437.

U kunt via e-mail contact met ons opnemen op het adres: info@engenius.eu of telefonisch op +32 (0)11 870 869.

Tenzij anders vermeld, zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens die door ons worden verzameld in het kader van onze diensten en activiteiten.

Deze Privacyverklaring kan door ons van tijd tot tijd worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig achten. Wij zullen de gewijzigde Privacyverklaring op de website vermelden zodat u altijd op de hoogte bent over welke gegevens wij verzamelen, hoe wij ze gebruiken en onder welke omstandigheden wij ze openbaren. We moedigen u aan om regelmatig deze Privacyverklaring door te nemen om te weten te komen hoe wij uw Persoonsgegevens verwerken en beschermen. In geval van belangrijke wijzigingen in deze Privacyverklaring, zullen wij u spontaan informeren over deze wijzigingen en vragen wij uw toestemming als dat nodig is.

Wanneer verzamelen wij Persoonsgegevens van u?

Wij verzamelen uw Persoonsgegevens onder andere wanneer u:

 1. als kandidaat via onze website of op een andere manier solliciteert voor een vacature;
 2. ons als klant/werkgever vraagt om met u samen te werken;
 3. contact opneemt met ons via e-mail, telefoon of social media bv. om inlichtingen te verkrijgen;
 4. onze website (www.engenius.eu) bezoekt;

Welke Persoonsgegevens verwerken wij, o.b.v welke rechtsgronden en voor welke doeleinden?

Afhankelijk van uw specifieke situatie - zoals hieronder beschreven - vindt u een overzicht van de Persoonsgegevens die worden verwerkt, op basis van welke rechtsgrond(en) en voor welke doeleinden de Persoonsgegevens worden verwerkt.

1) Sollicitanten

Wanneer u als kandidaat via onze website of op een andere manier solliciteert voor een vacature, verzamelen wij onder andere volgende Persoonsgegevens van u:

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Werkgever
 • Functie
 • Eventuele relevante medische gegevens die u ons bezorgt
 • Uw voorbije loopbaan en alle andere Persoonsgegevens die u ons verstrekt in uw curriculum vitae.
 • Eventuele andere Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Wij verzamelen en verwerken deze Persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst en onder andere om:

 • U te helpen een geschikte job te vinden;
 • Met u te communiceren over openstaande functies en de voortgang van eventuele lopende sollicitaties;
 • Uw gegevens te bezorgen aan geschikte toekomstige werkgevers, op voorwaarde dat u ons daarvoor specifiek de toestemming hebt gegeven;
 • U meldingen te bezorgen over openstaande functies waarvan wij denken dat deze u zouden kunnen interesseren;
 • U te helpen en te adviseren tijdens uw zoektocht naar een nieuwe job;
 • U informatie te geven over de algemene trends op de vacaturemarkt;
 • U eventueel uit te nodigen voor interessante events;
 • U feedback te vragen over onze diensten;
 • Onze verplichtingen aan onze klanten te kunnen naleven wanneer u een job krijgt aangeboden:
 • Om onze wettelijke verplichtingen na te komen;
 • Om grondige analyses uit te voeren met het oog op het verbeteren van onze website, producten en diensten of voor het ontwikkelen van mogelijke nieuwe producten en diensten
 • Wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist (in welk geval wij u dit zullen communiceren).

2) Klanten (werkgevers)

Wanneer u ons als klant/werkgever vraagt om met u samen te werken, registreren wij o.a. volgende Persoonsgegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • Postadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer;
 • Uw functietitel;
 • Uw bedrijf;
 • De inhoud van het bericht en de technische details ervan (met wie u communiceert bij ons, de datum, het tijdstip enz.);
 • Eventuele andere Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

We verzamelen en verwerken deze Persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst en onder andere om:

 • U de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden;
 • U rapporteringen te bezorgen over het werk dat wij voor u uitvoeren;
 • U advies te geven over relevante diensten en producten;
 • U informatie te geven over de algemene trends op de vacaturemarkt;
 • U uit te nodigen voor interessante events 
 • U feedback te vragen over onze diensten
 • Om onze wettelijke verplichtingen na te komen;
 • Om grondige analyses uit te voeren met het oog op het verbeteren van onze website, producten en diensten of voor het ontwikkelen van mogelijke nieuwe producten en diensten
 • Wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist (in welk geval wij u dit zullen communiceren).

3) Contactname via e-mail, telefoon of social media

Wanneer u of contact opneemt via e-mail, telefoon of social media, verzamelen wij:

 • De identiteitsgegevens die u ons bezorgt;
 • De inhoud van het bericht en eventuele bijkomende info (desbetreffende consultant, de datum, enz.);
 • Eventuele andere Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Wij verwerken deze Persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang, om de door u gevraagde inlichtingen te kunnen verstrekken en met u in contact te treden.

4) Bezoekers van onze website

Door gebruik te maken van onze website, worden bepaalde gegevens die op u betrekking hebben automatisch bewaard a.d.h.v. cookies. Behoudens de geschatte locatie (IP-adres), is de informatie verzameld door onze cookies meestal geanonimiseerd. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid.

Partijen die wij uw Persoonsgegevens bezorgen

Wij bezorgen uw persoonsgegevens op geen enkele identificeerbare manier aan derden, behalve:

 • Wanneer dit nodig is om de door u gevraagde producten, diensten of inlichtingen te verstrekken (zie hiervoor in de vorige afdeling de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verzamelen),
 • Wanneer u ons hiervoor de toestemming hebt gegeven,
 • Wanneer wij daartoe wettelijk verplicht worden,
 • Aan externe dienstverleners van ons: wij doen een beroep op derden om u onze website en producten en diensten te kunnen aanbieden en om uw Persoonsgegevens te verwerken in onze naam. Wij werken bijvoorbeeld samen met betrouwbare derden voor het uitvoeren van onderzoek en het verzorgen van e-maildiensten. Deze derden mogen uw Persoonsgegevens alleen in onze naam en na onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verwerken om aan de hierboven vermelde doeleinden te kunnen voldoen. Wij garanderen dat alle derde verwerkers zorgvuldig worden geselecteerd en verplicht zijn om de veiligheid en integriteit van uw Persoonsgegevens te vrijwaren. Wij vragen dergelijke bedrijven om altijd te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en deze Privacyverklaring en om hoge aandacht te besteden aan de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie.

Het is deze derden, aan wie wij uw Persoonsgegevens doorgeven, alleen toegelaten om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor zover dat noodzakelijk is om hun diensten aan ons te leveren.

Overdracht buiten de EER

Wij verwerken uw Persoonsgegevens in de eerste plaats binnen de EER. Om uw Persoonsgegevens echter te kunnen verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden, is het mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens doorgeven aan derden die buiten de EER instaan voor de verwerking ervan.

In verband met de overdracht van uw Persoonsgegevens naar landen buiten de EER die in het algemeen niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als in de EER, zullen wij passende specifieke maatregelen treffen om een adequaat niveau van bescherming van uw Persoonsgegevens te waarborgen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

 • een geldende wetgeving in het betreffende land die als equivalent wordt beschouwd met de bescherming die binnen de EER wordt geboden; of
 • contractbepalingen tussen ons en de betreffende entiteit die een dergelijk adequaat beschermingsniveau garanderen.

Wij zullen u altijd duidelijk informeren wanneer uw Persoonsgegevens buiten de EER worden doorgegeven en naar welke landen.

Kwaliteitszorg

Wij doen er alles aan om alleen de Persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de hierboven vermelde doeleinden.

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is omwille van een verjaringstermijn of naleving van een wettelijke verplichting, bewaren wij uw Persoonsgegevens enkel voor zolang dat noodzakelijk is voor de verwerking in het kader van de hierboven vermelde doeleinden.

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen o.a. misbruik, ongeautoriseerde toegang, verlies, manipulatie, vervalsing, vernietiging of ongeautoriseerde openbaarmaking. Wij zorgen ervoor dat uw Persoonsgegevens in een voldoende afgeschermde omgeving worden bewaard en dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw Persoonsgegevens.

Uw rechten

 • U hebt het recht om al uw Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, op te vragen. Indien wettelijk toegestaan, is het mogelijk dat wij uw verzoek weigeren. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen van de reden voor deze weigering.
 • U hebt het recht ons te vragen om foutieve Persoonsgegevens van u aan te passen. Indien een dergelijke vraag wordt ingediend, moet deze vergezeld zijn van een bewijs dat de te corrigeren gegevens daadwerkelijk fout zijn.
 • U hebt te allen tijde het recht om uw eerder gegeven toestemming voor het verwerken van uw Persoonsgegevens in te trekken of om uw communicatievoorkeuren aan te passen.
 • U hebt het recht te vragen dat uw Persoonsgegevens worden gewist als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die hierboven worden beschreven, of indien u uw toestemming voor het verwerken ervan intrekt, behalve indien de verwerking nodig is voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting.

In plaats van ons te vragen uw Persoonsgegevens te wissen, kunt u ons ook vragen de verwerking ervan te beperken als en wanneer (a) u de nauwkeurigheid van de gegevens betwist, (b) de verwerking ervan onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de hoger beschreven doeleinden, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 • U hebt het recht ons te vragen u alle Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, courant en machinaal leesbaar formaat te bezorgen en die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 • U hebt het recht bezwaar te maken tegen de (geautomatiseerde) verwerking van uw Persoonsgegevens door ons als wij niet langer het recht hebben om deze te gebruiken en om te eisen dat wij uw gegevens verwijderen als wij deze te lang bewaren. In het bijzonder hebt u het recht om kosteloos en zonder enige rechtvaardiging bezwaar te maken tegen direct marketing (bv. spontane e-mails).

Indien u een of meer van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar info@engenius.eu.

In een dergelijk verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wilt uitoefenen en, indien nodig, ook de reden daarvoor. Het verzoek moet zijn gedagtekend, ondertekend en vergezeld van een digitale scan van uw geldige identiteitskaart als bewijs van uw identiteit. Als u het contactformulier gebruikt, is het mogelijk dat wij u om een ondertekende bevestiging en een identiteitsbewijs vragen.

Wij brengen u op de hoogte van de ontvangst van uw verzoek. Als het verzoek geldig blijkt, zullen wij het binnen de wettelijke termijn inwilligen.

Klachten

Voor klachten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens kunt u steeds contact met ons opnemen via het bovenstaande contactgegevens.

Mocht u ontevreden zijn over onze reactie, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde dienst voor gegevensbescherming:

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
Mail: contact@apd-gba.be